SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Trabzon
A
RTVİN

Nüfus

169.543 (2021)

Yıllık Nüfus Artış Hızı

‰ -1,9 (2021 Dönemi)

Net Göç Hızı

‰ -19.3 (2021 Dönemi)

İşsizlik Oranı

8,8 (2021)

Medyan Yaş

38

Yüzölçümü

7.359 km²

Kentleşme Oranı

%62

Nüfus Yoğunluğu

23 insan/km2(Nüfus yoğunluğu en az olan 4. il)

Koordinatlar

40° 35’- 41° 32’ kuzey enlemleri ve 41° 07’- 42° 00’ doğu boylamları arasında yer almaktadır

Saat Dilimi

GMT +2

Komşu İller ve Ülkeler

Rize, Erzurum, Ardahan, Gürcistan

Önemli İlçeler

Merkez (35.186), Hopa (26.958), Borçka (22.831), Arhavi(20.926)

İklim

Kıyı kesimler yağışlı, iç kesimlerde yer yer Karasal ve Akdeniz İklimi

Alan Kodu

+90 466

İnternet Ülke Alan Kodu

.tr

Yıllık İhracat

55.807.000 USD (2021)

Yıllık İthalat

31.650.000 USD (2021)

Ticaret ve Sanayi Odası Üye Sayısı

2.213 (2021)

Önemli İhraç Ürünleri

Demir-çelik ana sanayi, Sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünleri, Çimento, kireç ve alçı, Başka yerde sınıflandırılmamış metal eşya, Plastik ürünleri, Mobilya

Önemli İthal Ürünleri

Maden kömürü, Kereste ve parke, Demir-çelik ana sanayi, Mezbahacılık,

Önemli Tarımsal Ürünler

Çay, Fındık, Bal, Süt Ürünleri, Mısır, Patates, Yonca (yeşil), Korunga, Domates, Fasulye, Salatalık, Elma, Ceviz, Kiraz, Armut, Erik, Mandalina, Çilek, Trabzon Hurması, Kivi ve Zeytin

Önemli Yeraltı Kaynakları

Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Manganez, Molibden, Altın

NÜFUS:

8 ilçeye sahip olan Artvin’in nüfusu, 2021 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Artvin nüfusu 2021 yılına göre 169.543'dir.

Bu nüfus, 85.952 erkek ve 83.591 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,70 erkek, %49,30 kadındır. Yine aynı sonuçlara göre, il merkezi nüfusu 34.537, ilin nüfus yoğunluğu ise km² başına 23 kişiyle Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Hopa, Borçka ve Arhavi’dir. Nüfus bakımından en küçük ilçesi Murgul’dur. Çalışma çağına yeni hazırlanan ve/veya yeni giriş yapan 15-24 yaş grubundaki nüfusun, toplam nüfusa oranı %14,04 ile Türkiye genelinin biraz altında kalmaktadır. Yine de, bu oran işgücü arzı açısından önemli bir büyüklük olarak değerlendirilebilir. Artvin’de iş olanaklarının kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, olası iş imkânları sağlandığında tersine göçün yaşanarak bu oranın artacağı söylenebilir.

İŞGÜCÜ:

2021 yılı verilerine göre Artvin’de işgücüne katılım oranı %52,6, istihdam oranı %48, işsizlik oranı ise %8,8’dir. (Türkiye ortalamaları sırasıyla %48,3 - %43,9 - %9) Bu rakamlar Türkiye ortalamasına göre olumludur. 2021 verilerine göre Artvin’de İŞKUR’a kayıtlı 9.344 işsiz bulunmakta olup bunların %62ini erkekler, %38’ini ise kadınlar oluşturmaktadır.

Artvin İŞKUR Müdürlüğü’nün 2021 yılında yapmış olduğu İşgücü Piyasası Talep Araştırması sonuçlarına göre Artvin ilinde çalışanların önemli bir ağırlığı İnşaat ve İmalat sektörlerinde istihdam edilmektedir. İlde en fazla çalışanı olan sektör inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü %42,8’lik oranla ilk sırada yer almıştır.

SAĞLIK:

Artvin’de her ilçede ve il merkezinde birer hastane olacak şekilde 8devlet hastanesi, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, kanser kontrol birimi gibi belli başlı sağlık tesisleri bulunmaktadır. Artvin il genelinde özel hastane ve üniversite hastanesi bulunmadığı göz önüne alındığında ilde bu alanda yatırımların yapılabileceği görülmektedir. 2021 yılı TÜİK verilerine göre toplam yatak sayısı 346’dır. Her 1000 kişiye düşen hekim sayısı Artvin’de 2 iken Türkiye genelinde bu sayı 1,79olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 102 Uzman Doktor, 152 Pratisyen, 35 Diş Hekimi, 44 Hemşire, 195 Ebe sağlık personeli bulunmaktadır.

EĞİTİM:

Artvin’de 2020 yılı TÜİK verilerine göre okuma yazma oranı erkeklerde %99,31 kadınlarda % 95,31 olup genelde ise %97,34’dir. İlde, yüksekokul, lisans veya daha üst düzeyde mezuniyeti olan 26.291 kişi bulunmaktadır.

2021-2022 yılı Milli Eğitim İstatistiklerine göre Okul öncesi öğretim, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Okul öncesi öğretim, ilköğretim ve ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı, Türkiye ortalamasından düşüktür; 2021-2022 öğretim yılı MEB İstatistiklerine göre Artvin’de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 15 iken Türkiye’de bu sayı 23’tür. Ortaöğretimde ise bu rakamların sırasıyla 14’ya 22 olduğu görülmektedir.

Artvin’de Okul Öncesi, İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki- Teknik Orta Öğretim eğitim kuruluşlarının toplam sayısı 232 olup, bu okullarda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı ise 24.774’tür.

Ayrıca, ilde kalifiye iş gücünün artmasına katkı veren 9 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

İlin devlet üniversitesi olan Çoruh Üniversitesi 3 Enstitü, 9 fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu olmak üzere 20 akademik birimden oluşmaktadır. 2021/2022 eğitim öğretim yılında, üniversitede toplam akademisyen sayısı 556’ya ulaşmıştır.

Artvin Çoruh Üniversitesi 2020 yılında ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ alanında YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında“ ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için “Tıbbı Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuştur.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM:

Artvin’de 2 tiyatro salonu, 3 sinema salonu, 8 kütüphane, 14 yerel gazete, 4 kültür merkezi, 6gençlik merkezi ve 2 de alışveriş merkezi vardır. Artvin’de, özellikle Temmuz - Ağustos döneminde düzenlenen Festival ve Şenlikler, Artvinliler ile birlikte yerli ve yabancı turistlere, şölen yaşatmaktadır. Uluslararası düzeyde katılımların da olabildiği ve vilayetin desteği ve işbirliği ile ilgili belediyelerce organize edilen; Artvin Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali, Arhavi Kültür ve Sanat Festivali ile Şavşat Sahara Pancarcı Festivali her yıl yoğun ilgi görmektedir. Başta Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali olmak üzere bazı festivallerde boğa güreşleri yapılmaktadır ve ülke genelinde bilinmektedir.

YERALTI KAYNAKLARI:

İçerdiği polimetal maden yatakları ve zuhurları bakımından (bakır-kurşun-çinko-altın-gümüş) ülkemizin en önemli metalojenik kuşaklarından birini oluşturan ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin ili, metalik maden yatakları ve zuhurları bakımından oldukça zengindir. Doğu Karadeniz Metalojenikprovensinin doğusunda yer alan Artvin ili metalik madenler açısından 1. derecede öneme sahiptir. MTA ve özel kuruluşların bugüne kadar Artvin sınırları içinde yapmış oldukları çeşitli jeoloji ve madencilik çalışmaları sonucunda kayda değer 44 adet bakır-kurşun-çinko, 1 adet demir, 17 adet manganez, 5adet bakır-molibden ve 5adet altın yatak ve zuhuru olmak üzere toplam 72adet metalik maden yatak ve zuhuru belirlenmiştir. Artvin ili endüstriyel hammadde açısından önemli bir potansiyele sahip değildir. Sadece çimento ve kireç hammaddesi olarak kireçtaşı ile granit-mermer yatak ve zuhurları önemli rezervler oluştururlar.

TARIM VE HAYVANCILIK:

Artvin ilinin arazisi 729.994 hektardır. Arazi dağılımı; 400.089 hektarı orman (%54), 163.284 hektar kültür dışı (%22), 103.521 hektar çayır- mera (%15), 63.100 hektarı da tarım arazisidir (%9 ).

İldeki tarımsal işletmeler küçük aile işletmelerinden oluşmaktadır. Tarımsal üretimde, tamamen insan gücüne dayalı üretim modeli söz konusu olup, makineli tarım yok denecek kadar azdır. Bitkisel üretim, çoğunlukla Çoruh Nehri ve kollarının oluşturmuş olduğu vadi tabanında bulunan tarımsal arazilerde yapılmasına karşılık, hayvansal üretim yüksek kesimlerde yapılmaktadır. Gübre ve zirai ilaç kullanımı çok azdır.

2020 yılında ilde 90.294 da alanda 141.471 ton çay, 82.110 da alanda 3.744 ton fındık üretimi yapılmıştır. (TÜİK 2020)

Artvin Kafkas Arı Irkının gen merkezidir. İldeki koloni sayısı toplam (aktif ve pasif) 118.058’dir. Aktif halde olan 93.768 koloniden bir yılda yaklaşık 1.073 ton bal üretilmektedir. İldeki koloni başına verim ortalama 11 kg’dır. (Türkiye Ort. 14.3 kg) Türkiye genelinde Artvin ana arı üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye genelindeki toplam 126 ana arı üretim işletmesinin 18’si İlde bulunmaktadır. Bunların 1 tanesi damızlık ana arı üretim izinli işletmedir. Bu seneki toplam üretim kapasitesi ise 20.700 adettir.

DIŞ TİCARET:

2021 yılında Artvin’de ihracat 55,80 milyon dolar,ithalat ise31,50 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Artvin’in genel ihracatının %35,7’sini “Ana Metal Sanayi”, %14’ünü “Tarım ve Hayvancılık”, %13’ünü ise “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler” oluşturmaktadır. Artvin’in ithalatının %97’sini ise “Maden Kömürü, Linyit ve Turb” oluşturmaktadır.

SANAYİ:

2021 yılı sonu itibariyle Artvin’de Sanayi Sicil Belgesine sahip yaklaşık 344firma olup bu işletmelerde 4011 kişi istihdam edilmektedir. Bu firmaların 54’üil merkezinde, 52’si Arhavi’de, 31’i Ardanuç’ta, 39’uBorçka’da, 67’si Hopa’da, 12’si Kemalpaşa’da 19’u Murgul’da, 31’i Şavşat’ta ve 39’u Yusufeli’nde faaliyet göstermektedir. Artvin, sanayi işletme sayısı bakımından Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il arasında 15. sırada yer almaktadır. Firmaların ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği sektörler sırasıyla Gıda Ürünleri İmalatı, Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı, Ağaç ve Mantar Ürünleri ile Gıda Ürünleri İmalatıdır. İldeki sanayide faaliyet gösteren firmaların yarısından fazlası mikro ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Artvin’de 8 adet Küçük Sanayi Sitesi bulunmakta ve 1 adet küçük sanayi sitesi kuruluşu içinde çalışmalar devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgesi kurulması için de protokol imzalanmış olup ilgili OSB, Arhavi’de “Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi” adıyla kurulacaktır.

BANKACILIK:

Artvin’de 33 şubesi ile 10 banka faaliyet göstermektedir. Şube başına müşteri sayısı 5.136’dır. 2021 yılında toplam mevduat miktarı 4.36milyar TL iken, toplam kredi miktarı ise 4.42milyar TL’dir. Şube başına mevduat 132milyon TL, şube başına kredi 134milyon TL’dir. Kredi-mevduat oranı 2021 yılında Türkiye genelinde % 92,41iken, Artvin’de %101,5olarak gerçekleşmiştir.

Doğu Karadeniz BölgesiArtvin
Artvin
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
29
Çar
Mayıs2024