SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Hakkımızda
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, 27299 sayısı Resmi Gazete ve 25.07.2009 tarihli, Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) hizmet vermek üzere kurulmuştur. Ajans merkezi Trabzon ilinde bulunmaktadır.

Ajansların genel koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınm Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları dahliyle 22 üyeden oluşmaktadır. Ajans halihazırda Genel Sekreterlik, Kurumsal ve Mali Yönetim Birimi, Programlama,İzleme ve Değerlendirme Birimi, Turizm ve Girişimcilik Birimi, Sosyal ve Kırsal Kalkınma Birimi ve 6 ilde bulunan Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Kalkınma Ajansı'nın görev ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir:

 1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
 3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 6. Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 12. Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

DOKA, bölge potansiyelini hareket geçirmek için bu görev ve yetkiler çerçevesinde pek çok alanda faaliyet gerçekleştirmektedir.

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
21
Paz
Tem2024